Adatvédelem

Adatvédelem


A webáruház látogatásával és azon keresztül történt vásárlásokkal, valamint a felmerülő egyéb kérdésekkel kapcsolatos, a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályzatunkat az alábbiakban részletezzük. Eltérő rendelkezés hiányában a vonatkozó jogszabályok rendelkezési mellett személyes adatkezelésünkre az alábbi szabályzat érvényes az adatkezelés minden szakaszában. A webáruházzal kapcsolatban adatkezelést és bármilyen egyéb, kapcsolódó műveletet a Szolgáltató végez, az alábbiak és a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint. Kiszállítás esetén a kiszállítás teljesítéséhez szükséges személyes adatokat a Szolgáltató átadja a DPD Hungária Kft részére, a DPD Hungária Kft a Szolgáltató alvállalkozójaként végzett tevékenysége során a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és jelen adatvédelmi szabályzat rendelkezései szerint jár el. Az alvállalkozók nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni.
Adatkezelésnek minősül az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény, vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli.
A rendelés elküldését a kapcsolódó személyes adatok kezeléséhez történő hozzájárulásnak tekintjük.
Csak olyan személyes adatot kezelünk, amely az adatkezelés céljának megvalósításához elengedhetetlen és a cél elérésére alkalmas. Személyes adatot csak az adatkezelési cél eléréséhez szükséges mértékben és ideig kezelünk.
A vásárlók személyes adatainak felhasználása az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának értelmében történik. Minden résztvevőnek joga van elérni, helyesbíteni vagy törölni bármely, akár az összes általa megadott információt, kivételt képeznek azok a számla adatok (a számlák tőpéldányai), melyeknek megőrzésére a Számviteli Törvény kötelez. Az eladó a vásárlók adatait a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja.
Az oldalainkon történő látogatása kapcsán úgynevezett „sütik” kerülnek a számítógépén elmentésre abból a célból, hogy a következő látogatásai alkalmával azonosítani tudjuk. A fentieken kívül általános jellegű adatokat is gyűjtünk az oldalainkon történt látogatásokról abból a célból, hogy látogatóink igényeit szolgáltatásaink tökéletesítése céljából megismerhessük. Az így gyűjtött adatokat nem kapcsoljuk össze olyan adattal, amely Önt személy szerint azonosítaná. A látogatók vagy vásárlók személyes szokásaira vonatkozó információt nem gyűjtünk. Nem adunk el, és nem adunk bérbe szerverünkön tárolt napló file-okat, ügyféladatokat, vagy személyes információt senkinek, így azoknak sem, akik oldalainkhoz hivatkozásokkal kapcsolódnak vagy oldalainkon hirdetnek.


Vásárlói érdekvédelem
Amennyiben műszaki, vagy egyéb jellegű kifogását, vagy panaszát üzletünkben nem tudta érvényesíteni, és úgy érzi, hogy sérelem érte, jogorvoslatot a honlap elején feltüntetett felügyeleti szerveknél tehet. A szerződéskötés és teljesítés vonatkozásában a 17/1999 (II. 5.) Korm. rendelet valamint a  2013. évi V. törvény (Polgári Törvénykönyv, Ptk.) paragrafusai az irányadóak.